Analiza statystyczna do prac dyplomowych i publikacji

Analiza statystyczna do prac dyplomowych i publikacji

W ostatnich miesiącach wiele się mówi o korzystaniu z pomocy statystycznej oraz z materiałów już opublikowanych w swoich pracach dyplomowych, magisterskich czy artykułach. Pytania jakie do nas trafiają dotyczą aspektów prawnych. Po pierwsze czy autor pracy może korzystać z pomocy w zakresie statystyki (np. porady, szkolenia, wykonania obliczeń, pomocy w interpretacjach). Tak można korzystać z takiej pomocy. Czasopisma naukowe wymagają w takim przypadku ujawnienia udziału statystyka w postaci podziękowań, a w przypadku istotnego wkładu, główny autor artykułu powinien uwzględnić statystyka wśród współautorów zgodnie z procentowym udziałem każdego współautora w publikacji. W przypadku prac dyplomowych i doktoratów przyjęło się że udział statystyka ujawniany jest w postaci podziękowań (określając w nich zakres jego pomocy).

Kolejnym poruszanym zagadnieniem jest zaznaczanie przez program antyplagiatowy fragmentów tekstu z opisem doboru metod statystycznych. Aby uniknąć ryzyka niepotrzebnego oskarżenia o kopiowanie, proponujemy zacytowanie takiego fragmentu tekstu, poniżej przedstawiamy najczęściej przez nas stosowane opisy dołączane do metod statystycznych, wraz ze sposobem zacytowania przy każdym z nich:

Obliczenia wykonano w programie IBM SPSS 24.0. W celu oceny zależności między zmiennymi oraz zbadania istotności różnic w rozkładach częstości odpowiedzi między grupami wykonywano tabele kontyngencji (tabele krzyżowe) oraz zastosowano testy chi-kwadrat. W tabelach przedstawiono rozkład wartości empirycznych wraz z rozkładem procentowym dla każdej z grupy (kategorii). Jako graniczny poziom istotności przyjęto p<0,05.” [1]

Źródło: 1. http://analiza-statystyczna.pl/magazyn-statystyczny/ Dostęp (data pobrania).

 

Obliczenia wykonano w programie IBM SPSS 23.0. W celu oceny zależności między zmiennymi nominalnymi oraz zbadania istotności różnic w rozkładach częstości wykonywano tabele kontyngencji (tabele krzyżowe) oraz zastosowano testy chi-kwadrat . Do oceny związku między zmiennymi ilościowymi zastosowano współczynnik korelacji Spearaman, metodę nieparametryczną wybrano z powodu odbiegających od normalnego rozkładów badanych zmiennych. Dwie grupy w zakresie zmiennych ilościowych porównywano za pomocą testu Manna-Whitneya. Jako graniczny poziom istotności przyjęto p<0,05 .” [1]

Źródło: 1.  http://analiza-statystyczna.pl/magazyn-statystyczny/ Dostęp (data pobrania).

 

“Obliczenia wykonano w programie IBM SPSS 23.0. W celu oceny zgodności rozkładów badanych zmiennych z rozkładem normalnym zastosowano test Kołmogorowa-Smirnowa. Do dalszych analiz ze względu na rozkłady odstające od normalnego wybrano metody nieparametryczne. Do porównań między dwiema grupami niezależnymi stosowano testy Manna-Whitney’a oraz przedstawienie graficzne wyników za pomocą wykresów skrzynkowych. Wyjaśnienia oznaczeń na wykresach skrzynkowych znajduje się na stronie: http://analiza-statystyczna.pl/wykres-skrzynkowy-wykonany-w-spss/ . (Można zamieścić go w załączniku do pracy). Do oceny istotności zmian w przypadku prób zależnych (dla pomiarów w badaniu 1 i w badaniu 2 u tych samych pacjentów) stosowano testy Wilcoxona dla par wiązanych. W celu oceny związku między zmiennymi zastosowano współczynniki korelacji rho Spearmana. Jako graniczny poziom istotności przyjęto p<0,05.” [1]

Źródło: [1] http://analiza-statystyczna.pl/magazyn-statystyczny/ Dostęp (data pobrania).

 

Autorzy:

Alicja Nowicka

Marcin Skrok